Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі

Подпись: Бібліографічні покажчики
---- Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі НБ ХДУХТ ----

ЧЕРЕВКО Олександр Іванович

доктор технічних наук, професор

Дипломне проектування : навч. посіб. / О.І. Черевко, Г.В. Дейниченко, Н.О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. – Х. ; Луганськ, 2004. – 256 с.

ISBN 966-590-507-4

 

Наведено матеріали та методи технічних і економічних розрахунків, які необхідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовність виконання дипломних проектів, надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, як необхідні при виконанні дипломного проектування.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв», спеціалізація- обладнання підприємств харчування. Може бути корисним широкому колу фахівців, що займаються розробкою та експлуатацією обладнання підприємств харчування.

Подпись: Черевко А.И. Новые направления переработки прудовой и океанической рыбы в кули-нарную продукцию : монография / А.И. Черевко, Г.М. Постнов, И.О. Пронин. – Х. : ХДАТОХ, 2003. – 149 с. 
ISBN 966-7885-26-7

Проаналізовано сучасний стан розвитку традиційних технологій переробки ставкової та океанічної риби кулінарну продукцію. Особливу увагу приділено розробці нових принципів та технологій, у тому числі комплексних і безвідходних, та їх апаратурного оформлення, а також розробці нових технологій кулінарних виробів з ставкової риби.
Монографію призначено для використання в навчальному процесі при підготовці магістрів та спеціалістів кваліфікації інженер-технолог та інженер-механік підприємств харчування та харчових виробництв. Монографія може бути корисною аспірантам, науковим співробітникам та широкому колу спеціалістів, які займаються переробкою фермерських господарств.

Методи контролю якості харчової продукції : навч. посіб. / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова, Л.Р. Димитрієвич, Ж.А. Крутовий, Л.Г. Зіборова. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 230 с.

ISBN 966-7885-77-1

 

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з методами оцінки якості харчової продукції (м’ясної і молочної), що застосовують в процесі контролю. Розглянуто методологічні основи оцінки, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірів показників та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю.

 

 

Методи контролю якості харчової продукції : навч. посіб. Ч.2. / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 242 с.

ISBN 978-066-405-095-8

 

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з методами оцінки якості харчової продукції (хлібобулочних, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, харчових концентратів), що застосовують у прцесі її контролю.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Харчова технологія та інженерія», спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, хлібопекарської, кондитерської та безалкогольної промисловості.

Прогресивні процеси жарення кулінарних виробів : монографія / О.І. Черевко, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, Б.В. Ляшенко, І.В. Лебединець. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 189 с.

ISBN 966-7995-89-5

 

Роботу присвячено вирішенню проблеми створення енергозберігаючих процесів виробництва жарених кулінарних виробів. Запропоновано нову концепцію та можливі шляхи її реалізації для вирішення вказаної проблеми. Розроблено теоретичні теплові моделі та нові комбіновані процеси ІЧ-жарення в регульованих за складом газових середовищах та смаження у функціональних замкнених середовищах. Досліджено зміни теплотехнічного стану газового середовища з підвищеним вмістом двоокису вуглецю та пароповітряного середовища під час ІЧ-нагріву, а також закономірності тепло- і масо- перенесення під час ІЧ-жарення у регульованих за складом газових середовищах.

Монографія розрахована для спеціалістів харчової промисловості, а також як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та аспірантів спеціальності «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Технологічне проектування підприємств харчування : навч. посіб. / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова, Ж.А. Крутовий, Л.Д. Манєлова, О.Ю. Тихенко.– Х. : ХДУХТ, 2005. – 295 с.

ISBN 966-7885-96-8

 

У навчальному посібнику розглянуто альтернативний підхід до проектування підприємств харчування, в основу якого покладено розробку базисно-проектної технологічної програми підприємства, що проектується.

Запропоновано рішення проектних технологічних завдань із використанням математичного моделювання й комп’ютерних технологій, що забезпечує зниження трудоємкості й підвищенням якості проектування. Розглянуто алгоритм експертизи готових проектів.

Посібник призначено для використання в навчальному процесі під час підготовки спеціалістів кваліфікації інженер-технолог підприємств харчування. Посібник також може бути корисним широкому колу спеціалістів, які займаються проектуванням підприємств харчування.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів спеціальності «Технологія харчування» вищих навчальних закладів (лист МоіН №14/18.2-2326 від 25.10.2005 р.).

Технологічні основи машинобудування : навч. посібник: У 2-х ч. Ч.1. : Теоретичні основи технології машинобудування / О.І. Черевко, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, Б.В. Ляшенко. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 83 с.

SSBN 966-7885-90-9

 

У посібнику викладено основні теоретичні положення технології машинобудування. Розглянуто поняття про виробничий і технологічний процеси , точність і якість поверхонь заготовок і деталей, їх бази та базування. Наведено матеріал з розробки технологічних процесів обробки деталей з урахуванням типу і серійності виробництва, вибору необхідного ріжучого і вимірювального інструменту, вибору заготовки і раціональних режимів різання, визначенню припусків, технологічних розмірів і технічної норми часу обробки. Розглянуте питання є підґрунтом для вивчення спеціальних розділів дисципліни «Технологічні основи машинобудування», в яких розглядаються методи механічної обробки поверхонь деталей машин, комплексної технології механічної обробки типових деталей машин, технології складальних процесів.

Посібник розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 7.090221 «Обладнання харчових та переробних виробництв» під час вивчення дисципліни «Технологічні основи машинобудування».

Черевко О.І. Розрахунок машин та апаратів харчових виробництв : навч. посіб. / О.І. Черевко, В.І. Маяк, О.А. Маяк ; ХДУХТ. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 223 с. 

 

Висвітлюються наукові основи розрахування та проектування сучасних машин, апаратів, механізмів і пристроїв харчових виробництв.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів під час самостійної підготовки до занять, для виконання завдань і оформлення звітів, а також для проведення лабораторних і розрахунково-практичних занять. Його також може бути використано під час самостійної підготовки та вирішення контрольних завдань студентами-заочниками, під час виконання курсових і дипломних проектів у всіх напрямках харчових виробництв.

Основы рационального питания : пособ. для детских оздоровительных лагерей / А.И. Черевко, Л.Н. Крайнюк, Л.А. Касилова, Ж.А. Крутовой, Л.Д. Манелова, Л.А. Чуйко, Е.Б. Дроменко, Л.Н. Дулуб. – Х. : ХГУПТ, 2006. – 156 с.

SSBN 966-405-014-8

 

Рассмотрены роль питания в развитии детского организма, приведена характеристика ассортимента сырья и особенности технологи приготовления блюд для детского питания, контроль качества кулинарной продукции, организация работы пищеблоков, порядок разработки новой продукции и технологических карт на нее. Для специалистов, занятых организацией питания детей школьного возраста, для студентов специальности «Технология питания».

Управління якістю переробних і харчових  виробництв : навч. посіб. / О.І. Черевко, О.В. Богомолов,  О.М.. Сафонова,  О.І. Шаповаленко, В.П. Богомолова, І.М. Фомина. – Х. : Еспада, 2006. – 296 с.

ISBN 966-7870-90-1

 

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах. Подано структурований матеріал про властивості сільськогосподарської сировини, що переробляється, її взаємодію і вплив на режими виробничих операцій. Показано шляхи регулювання якості при здійснені технологічних стадій переробки сільськогосподарської сировини.

Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями, пов’язаними з переробкою сільськогосподарської продукції, фахівців агропромислового комплексу.

Новые технологии функциональных оздоровительных продуктов (новое в технологии консервирования) : монография / В.В. Погарская, А.И. Черевко, Р.Ю. Павлюк [и др.] . – Х. : ХГУПТ, 2007. – 262 с.

ISBN 966-7885-18-X

 

Обобщены результаты многолетних фундаментальных исследований по разработке научного обоснования новых способов переработки овощей, основанных на процессах механоактивации и  механодеструкции и создания технологий функциональных консервированных добавок из них в форме мелкодисперсных порошков с потенциальным иммуномодулирующим действием. Разработаны также технологии функциональных оздоровительных продуктов – порошкообразных витаминных вкусовых добавок, витаминизированных майонезов  и плавленых сыров на основе полученных витаминных добавок из овощей. Проведены производственные испытания на предприятиях Украины.

Монография предназначена для специалистов пищевой промышленности и может рекомендоваться в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов для высших учебных заведений  по специальности «Технология консервирования пищевых продуктов», «Технология функциональных пищевых продуктов», «Технология продуктов питания», «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров», «Технология продуктов оздоровительного питания».

Процеси та апарати харчових виробництв : підручник / А.М. Поперечний, О.І. Черевко, В.Б. Гаркуша, Н.В. Кирпиченко, Н.А. Ласкіна ; за ред. А.М. Поперечного. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

ISBN 966-364-413-3

 

У підручнику викладено основні поняття, класифікацію, моделювання процесів та апаратів харчових виробництв. Коротко розглядаються фізична сутність та теоретичні основи гідромеханічних, механічних, теплових, масообмінних процесів, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Розглядаються принципи роботи, устрій та методи розрахунків основних параметрів апаратів, які застосовуються для здійснення цих процесів.

Для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації за спеціальністю «Харчова технологія та інженерія». Буде корисним також для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації товарознавчих спеціальностей, інженерно-технічних працівників харчової промисловості.

Раціональне харчування дітей шкільного віку : навч. посіб. : РМоіНУ / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2007.– 162 с.

ISBN 966-405-005-9

 

Розглянуто роль харчування в розвитку дитячого організму, наведено характеристику асортименту сировини та особливості технології приготування страв для дитячого харчування, контроль якості кулінарної продукції, порядок розробки нової продукції та технологічних карт на неї. Уперше у вітчизняній навчальній літературі розглянуто проектування нової кулінарної продукції для дитячого харчування з використанням математичних методів та комп’ютерних технологій, а також оригінальний підхід до розробки меню для школярів різних груп, який базується на створенні математичних моделей та використанні програми Excel.

Посібник призначено для студентів спеціальності «Технологія харчування», для фахівців, зайнятих організацією харчування дітей шкільного віку.

Черевко О.І. Переробка дикорослої та пряно-ароматичної сировини : монографія / О.І. Черевко, Ю.І. Єфрємов, В.М. Михайлов ; ХДУХТ. – Х. : ХДУХТ, 2007. – 229 с. 

ISBN 966-405-068-7

 

У монографії розглянуто питання сучасного стану – проблему переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини. Теоретично обґрунтовано та подано математичну модель НВЧ-обробки. Наведено прогресивні технологічні процеси виробництва пастоподібних, порошкоподібних, концентрованих рідких продуктів та екстрактів з дикорослих трав, а також продуктів на основі грибів. Наведено нові апарати для переробки у складі технологічної лінії промисловим способом.

Прогресивні процеси виробництва м’ясо-рослинних кулінарних виробів : монографія / О.І. Черевко, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, Б.В. Ляшенко, І.В. Лебединець. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 101с.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

25

27

28

29

30

Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції : підручник : РМОіНУ / О.І. Черевко, О.В. Богомолов, Н.В. Верешко, О.М. Сафонова [та ін.] ; під ред. О.І. Шаповаленка, О.М. Сафонової ; ХДУХТ. – Х. : Еспада, 2008. – 544 с. : іл.

ISBN 978-966-456-023-5

 

У підручнику підготовленому досвідченими фахівцями, висвітлені питання переробки продукції продовольчого призначення. Подана структурована інформація про властивості сировини та готової продукції; про використання побічних продуктів та відходів виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями, що пов’язані з переробкою та зберіганням сільськогосподарської продукції, спеціалістів агропромислового комплексу.

31

Методы контроля качества пищевой продукции : учеб. пособие / А.И. Черевко, Л.Н. Крайнюк, Н.Н. Касилова, Л.Р. Димитриевич, Ж.А. Крутовой, Л.Г. Зиборова. – Х. : ХГУПТ, 2004. – 234 с.

 

 

32

монографії, підручники та навчальні посібники

1985-2012