Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі

Подпись: Бібліографічні покажчики
---- Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі НБ ХДУХТ ----

ЧЕРЕВКО Олександр Іванович

доктор технічних наук, професор

монографії, підручники та навчальні посібники

1985-2012
Подпись: Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : навч. посіб. : РМОіНУО / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова [та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. – Суми : Університетська книга, 2009. – 300 с.
ISBN 978-966-680-404-7

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з методами оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю.
Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю.
Перше видання навчального посібника було здійснено 2005 р. під назвою «Методи контролю якості харчової продукції».
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Харчова технологія та інженерія» зі спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса», 7.091709  «Технологія зберігання, консервування і переробки молока» і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м’ясної і молочної промисловості.

Развитие торговли и товароведения на Слобожанщине: монография / А.И. Черевко, А.А. Дубинина, Т.Н. Летута, И.С. Илькив. – Х. : ХГУПТ, 2009. – 140 с.

ISBN 978-966-405-193-4

 

Монография основана на исторических этапах развития торговли и товароведения на Слободской Украине. В работе рассмотрены вопросы зарождения торговли, появление ярмарочной  и постоянной торговли; приведена характеристика потребительской политики и путей ее реализации; охарактеризован современный торговый Харьков.

Монография носит научно-познавательный характер, поэтому будет интересна не только для специалистов-товароведов, но и для широкого круга читателей.

Прогрессивные процессы концентри-рования нетрадиционного плодоовощного сырья : монография /  А.И. Черевко Л.В. Киптелая, В.М. Михайлов, А.Е. Загорулько. – Х: ХГУПТ, 2009. − 241с

Використання продуктів переробки харчової кістки у технології продуктів спеціального призначення : монографія / О.І. Черевко, М.П. Головко, В.В. Полевич [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 201с.

ISBN 978-966-405-187-0

 

У монографії викладено наукові підходи до комплексної переробки кісткової сировини. Запропоновано нові технології одержання продуктів харчування спеціального призначення з використанням продуктів переробки харчової кістки. Наведено комплекс даних щодо впливу одержаних продуктів переробки харчової кістки на м’ясні системи. Визначено технологічні параметри процесів одержання наведених продуктів.

Книга може бути корисною науковим співробітникам, аспірантам, студентам, що навчаються за спеціальностями технології продовольчих продуктів, а також для практичних співробітників м’ясопереробної промисловості та ресторанного господарства.

Дипломное проектирование предприятий общественного питания : учебн. пособие / А.И. Черевко, Г.В. Дейниченко, Л.З. Шильман [и др.]. Саратов : ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 400 с.

Черевко О.І. Обладнання підприємств сфери торгівлі : навч. посіб. : РМОіНУ / О.І. Черевко, О.В. Новікова, В.О. Потапов. – К. : Ліра-К, 2010. – 648 с.

ISBN 978-966—2174-10-6

 

В навчальному посібнику відображено сучасний ринок торгово-технічного обладнання. Комплексно розкрита роль науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток торговельного обладнання. Розглянуто систему та обладнання для автоматичної ідентифікації товару, для реєстрації товарно-грошового обігу, системи безпеки торговельного підприємства. Приділено увагу сучасному обладнанню для доставки, зберігання, упаковки, обробки та демонстрації товару. Наведені його склад, структура та призначення.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, котрі навчаються за спеціальностями напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» (0503), аспірантів, а також широкого кола читачів, які цікавляться даним питанням.

Актуальні проблеми контролю якості кулінарної продукції : монографія / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова [та ін.] ; ХДУХТ. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 224 с.

ISBN 978-966-405-193-1

 

Авторами здійснено спробу обґрунтувати деякі аспекти системного підходу до проблем контролю якості кулінарної продукції ресторанного господарства.

У роботі надано, головним чином, оригінальні результати досліджень низки актуальних проблем, до яких відносяться розробка методології нормування та контролю показників якості кулінарної продукції, дослідження проблеми удосконалення технологічних карт з метою забезпечення об’єктивності контролю якості кулінарної продукції, науково обґрунтованого захисту інтересів як споживачів, так і виробників. Монографію призначено для наукових дослідників, працівників ресторанного господарства, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Устаткування підприємств харчування. Курсове проектування : навч. посіб. / О.І. Черевко, Г.В. Дейниченко, Н.О. Афукова [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : Факт, 2011. – 256 с.

ISBN 978-966-637-702-2

 

У навчальному посібнику наведені матеріали з розрахунку та контролювання механічного і теплового устаткування підприємств харчування. Наведені приклади розрахунку окремих видів апаратів та теплогенеруючих пристроїв теплових апаратів із використанням різних енергоносіїв. Викладені вимоги та рекомендації до виконання, складання й оформлення пояснювальної записки та графічної частини курсового проекту. У додатках представлені необхідні довідкові матеріали.

Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.05170 «Харчові технології та інженерія» всіх форм навчання.

Диетическое питание : пособие-справочник. В 2 т. Т.1. Физиологические основы диетического питания / А.И. Черевко, Н.В.  Дуденко, Л.Ф.  Павлоцкая, Л.Р. Димитриевич. – Сумы : Университетская книга, 2011. – 432 с.

ISBN 978-966-680-580-8(Т.I)

ISBN 978-966-680-581-5

 

Предлагаемое пособие состоит из двух томов. В первом томе изложены теоретические основы питания. Дана характеристика разных групп продуктов, их использования в диетическом питании, раскрыты особенности диетотерапии некоторых заболеваний в условиях санитарно-курортных учреждений и предприятий ресторанного хозяйства.

Для студентов, обучающихся по направлению «Пищевая технология и инженерия», аспирантов и преподавателей вузов, а также специалистов предприятий ресторанного хозяйства, мясной и молочной промышленности.

Методи контролю якості харчової продукції : навч. посіб. / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова, Ж.А. Крутовий, М.О. Янчева, В.О. Коваленко, Л.А. Скуріхіна, Л.Р. Димитриєвич,  Л.Г. Зіборова,С.Л. Юрченко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 520 с.

ISBN 978-966-680-583-9

 

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підготовки «Харчова технологія та інженерія» спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м’ясної і молочної промисловості.

Реология в процессах производства пищевых продуктов [Текст]: учеб. пособие: в 2 ч. Ч.1. Классификация и характеристика неньютоновских жидкостей/ А.И. Черевко, В.М.Михайлов, В.И.Маяк; Харк. гос. ун-т питания и торговли.  – Х., 2012. – 180с.

ISBN 978-966-405-275-4

 

Рассматриваются научно-практические основы реологии пищевых продуктов, зависимость реологических характеристик пищевых материалов от технологических параметров процессов производства, использование их при расчете процессов и проектировании пищевого оборудования.

Пособие предназначено для подготовки специалистов и магистров высших учебных заведений при изучении дисциплины «Реология пищевых производств», самостоятельной подготовки к занятиям, проведения расчетно-практических занятий, решения контрольных заданий студентами – заочниками при выполнении курсовых и дипломных проектов по всем направлениям пищевых производств.

Проектування систем харчування лікувально-профілактичної дії [Текст]: монографія/ О.І. Черевко [та ін.]; за ред. проф. Ж.А. Крутового; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2013. – 186с.

ISBN 978-966-405-315-7

 

У роботі надано результати оригінальних досліджень актуальних проблем створення систем харчування лікувально-профілактичного призначення, що базуються на сукупностях раціонів одноразового споживання (РОСів) різних видів, на сукупності добових раціонів, на циклових раціонах. Розроблено сукупність математичних моделей РОСів. Надано математичні моделі оптимізації добових раціонів.

Запропоновано проекти трьох базових систем харчування (СХ), що забезпечують у середньому одно-, півтора- та дводобовий рівень потреб у збалансованому кальції. Здійснено аналіз добових та циклових раціонів запропонованих СХ. Із нутрієнтів, що впливають на метаболізм кісткової тканини, визначено найбільш дефіцитні. Монографію призначено для наукових дослідників, працівників ресторанного господарства, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ.

Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування: монографія в 3 ч. Ч. 2. Технологія борошняних кулінарних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію/ О.І. Черевко [та ін.]. – Х.: ХДУХТ, 2013. – 138с.

ISBN 978-966-405-316-4

 

У монографії викладено наукові підходи до розширення спектра використання НКХ шляхом розробки технології виробів із пісочного тіста з додаванням НКХ. Розглянуто сучасні тенденції збагачення борошняних кондитерських виробів на мінеральні речовини.

Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування [Текст]: Монографія в 3 ч. Ч. 3. Технологія збагачувальних білково- мінеральних добавок та продуктів харчування оздоровчого призначення з їх використанням / О.І. Черевко [та ін]. .- Х.: ХДУХТ, 2013.- 165с.

ISBN 978-966-405-317-1

 

У монографії викладено комплексні наукові підходи до створення альтернативних джерел засвоюваних сполук кальцію, йоду: напівфабрикату білково-мінерального  (НБМ) та добавки збагачувальної білково-мінеральної (ДЗБМ). Наведено наукове обґрунтування технологічних параметрів отримання НБМ, ДЗБМ. Запропоновано нові технології виробництва продуктів харчування оздоровчого призначення з використанням збагачувальних білково-мінеральних добавок. Наведено комплекс даних щодо впливу добавок на властивості харчових систем.

Видання може бути корисним для наукових співробітників, аспірантів, студентів, що навчаються за спеціальностями технологія харчової продукції, Товарознавство харчових продуктів, технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів із гідробіонтів, технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, а також для практичних співробітників м’ясопереробної  промисловості та ресторанного господарства.

33

34

35

36

37

38

39

40

42

41

43

44

45

46

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: навч. посібник / О.І. Черевко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. –Х. : Світ книг, 2013. – 168 с.

ISBN 978-966-2678-08-6

 

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як додаток до підручника Черевка О.І., Поперечного А.М. «Процеси і апарати харчових виробництв». У засвоєнні матеріалу цього підручника вагому роль відіграють практичні заняття, на яких студенти за допомогою моделей і макетів вивчають технологічні процеси, будову і принципи дії апаратури, опановують навички розрахунку апаратів і пристроїв.

У навчальному посібнику наявні всі основні розділи курсу «Процеси і апарати харчових виробництв», що вивчаються студентами, магістрами та спеціалістами кваліфікації «інженер-механік» та «інженер-технолог» підприємств харчування та харчових виробництв.

47

L’application du système HACCPDANS les industries agro-alimentaires : monograph / А. Birca, А. Cherevko, А. Foshcan, І. Belyaeva, А. Dubinina, G.Sinitsina. – Romania : EdituraALMA MATER”, 2009. – 162 р.

48

Нові технічні рішення в проектуванні обладнання для теплової обробки харчової сировини: монографія в 3 ч. Ч. 2. Використання електроконтактного нагрівання в процесах жарення кулінарної продукції / О.І. Черевко та ін.; за аг. ред. О.І. Черевка, В.М. Михайлова. - Х.: ХДУХТ, 2012. - 151 с.

ISBN 978-966-405-273-0

 

У монографії досліджено інтенсифікацію процесів жарення кулінарної продукції шляхом використання електроконтактного нагрівання. В основу роботи покладено ідею комбінування поверхневих методів нагрівання з ЕКН. Теоретичними та експериментальними дослідженнями визначено раціональні параметри процесу, які узагальнено у вигляді практичних рекомендацій, та розроблено нові апарати для його реалізації.

Монографія буде корисною для наукових та інженерно-технічних працівників, які вивчають і розробляють процеси та обладнання для виробництва жареної кулінарної продукції, а також студентів старших курсів ВНЗ харчової промисловості для підготовки курсових і дипломних проектів.