Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі

Подпись: НАШІ НОВИНИ
---- Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі НБ ХДУХТ ----

Факультет соціальних комунікацій

Харківської державної академії культури

Наукова бібліотека

Харківського державного університету харчування та торгівлі

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь

У Всеукраїнській науково-практичній конференції-брейнстормингу

«Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука»,

27 квітня 2016 року

Участь у конференції безкоштовна.

Інформацію про дату проведення конференції буде надіслано пізніше.

 

Пропонується обговорення наступних тем:

1. Бібліотеки у системі освітніх та наукових комунікацій.

2. Місце бібліотеки в системі управління знаннями.

3. Місце і роль бібліотеки у забезпеченні освітнього і наукового процесу ВНЗ.

4. Бібліотека ВНЗ – науково-інформаційний центр.

5. Створення і розвиток гібридних бібліотек медіа типу.

6. Технічний і технологічний розвиток бібліотеки.

7. Стратегія і тактика розвитку автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем.

8. Створення повнотекстових баз даних, електронних бібліотек, цифрових колекцій, репозитаріїв як структурних елементів бібліотеки.

9. Участь бібліотек в реалізації проектів «Відкрита наука».

10. Наукометричні бази даних в інформаційно-бібліотечному забезпеченні наукової діяльності.

11. Вимірювання якості бібліотечних продуктів і послуг.

12. Створення мультимедійних продуктів бібліотеки.

13. Управління web-сайтом бібліотеки.

14. Сервісне обслуговування читачів як місія сучасної бібліотеки.

15. Посередництво бібліотекаря в системі виробництва інформаційних ресурсів.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей :

Доповіді приймаються в форматі doc або docx. Обсяг доповіді – не більше 5 сторінок. Формат – А 4. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Міжрядковий інтервал – одинарний. Абзац – 1,25. Поля: верхнє, нижнє – 2 см, бічні – 2,5 см. Сторінки доповіді обов'язково мають бути пронумеровані внизу. Вирівнювання тексту доповіді – по ширині. Назва доповіді – вирівнювання по центру.

На початку доповіді в верхньому правому кутку сторінки вказується індекс УДК, потім інформація про авторів в наступному порядку: прізвище, ім'я, по батькові; вчена ступінь, посада; повна назва організації місця роботи / навчання; телефон; електронна пошта.

Після назви ключові слова, російською, українською та англійською мовою. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12.

Список літератури до тез не обов'язковий. Але при необхідності наводиться в кінці доповіді. У тексті доповіді оформляються посилання на номер розташування джерела в списку літератури. Рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані відповідно до посилань на них у тексті доповіді.

Бажано використання додаткових матеріалів для своєї доповіді, автор має  використовувати відео/аудіо файли. Відео/аудіо презентації мають відображати суть доповіді. Для того щоб прикріпити до своєї доповіді додаткові файли, автору необхідно розмістити відео/аудіо презентацію на безкоштовному хостингу і вказати на них посилання при реєстрації для участі в конференції. Відео/аудіо презентації мають відповідати часу доповіді.

Звертаємо Вашу увагу на те, що презентації є додатковими матеріалами і без доповіді не розглядаються.

 

Зразок

УДК 003.2(100)–046.44:025.4

Багрій Ірина Ігорівна,

наук. співроб. відділу наукової обробки документів

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

пошт. адреса: НБУВ, пр. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 03039, Україна

конт. тел.: (067) 500-60-08, (044) 525-81-17

e-mail: 8bagira8@gmail.com

 

ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМ ПИСЬМА І ПИСЕМНОСТЕЙ СВІТУ

В «РУБРИКАТОРІ НБУВ» — СУЧАСНОМУ ЛІНГВІСТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Ключові слова: наукова бібліотека; лінгвістичне забезпечення; рубрикатор; система письма

Ключевые слова: научная библиотека; лингвистическое обеспечение; рубрикатор; система письма

Key words: science library; linguistic support; index; writing system

 

«Таблиця мовних типових поділів» [1] (ТМТП) є однією з допоміжних таблиць у складі «Рубрикатора Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського» (надалі РНБУВ) — сучасного лінгвістичного забезпечення, яке є базовою пошуковою мовою електронного каталогу НБУВ в АБІС ІРБІС і карткового Генерального систематичного каталогу НБУВ. Як і усі випуски РНБУВ, ТМТП укладалася на основі одного з випусків повного варіанта таблиць Бібліотечно-бібліографічної класифікації, а саме «Таблицы языковых типовых делений» [2], має у своєму складі Довідкову частину, яка надає енциклопедичні відомості про сім’ї та групи мов і мови світу, а також декілька додатків до розділу РНБУВ «ШМовознавство», безпосередньо призначених мовам та різним аспектам їх використання. Крім того, до її складу увійшов додаток, присвячений писемностям, якими записуються мови, що увійшли до Систематичної частини, а також іншим системам письма, завдяки яким люди передають вербальну інформацію. В додатку знайшли відображення всі писемності, згадані в додатку «Мови світу». Усі записи в додатку супроводжуються графічними прикладами.

Список літератури

1. Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : Таблиця мовних типових поділів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол. : І. І. Багрій (авт.-уклад.), О. О. Сербін (кер. проекту) ; голов. ред. В. І. Попик].  К. : НБУВ, 2013.  544 с.

2.  Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : табл. для науч. б-к : инструктив.-метод. рекомендации. Вып. 20. Ш Филологические науки. Художественная литература. Разд. Ш 1. Языкознание : таблицы языковых типовых делений.

3. Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для науч. б-к. Вып. 20. Ш Филологические науки. Художестве. нная литература / ГБЛ [и др.] ; сост. В. М. Стриганов [и др.].  М., 1963.  204 с.

4. Гиляревский Р. С. Определитель языков мира по письменностям / Р. С. Гиляревский, В. С. Гривнин. Изд. 2-е, испр. М. : Изд-во вост. лит., 1961.  301 с.  Электронная версия. Режим доступа : http://www.binetti.ru/collectio/philologia/ opredelitel.shtml. Загл. с экрана. – Дата последнего доступа: 18.06.2009.

 

Усі матеріали приймаються до 10 квітня 2016 року в електронному вигляді

e-mail: java.dajdbog@gmail.com і після розгляду розміщуватимуться за чергою надходження на Інформаційному порталі наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) lib-hduht.kh.ua для попереднього обговорення бібліотечною громадою. Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою в 2016 році та електронний аналог розмістити на Інформаційному порталі та веб-сайті НБ ХДУХТ.

Контактна інформація:

З питань участі в конференції та публікації доповідей звертатися:

Жукова Валерія Павлівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК,

тел. (057) 337-34-55;

e-mail: java.dajdbog@gmail.com

Бакуменко Лариса Григорівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, директор НБ ХДУХТ,

тел. (057) 349-45-35; (057) 349-45-37;

e-mail: bakumenkol@ukr.net

Губренко Ірина Юріївна – завідувач відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ ХДУХТ,

тел. (057) 349-45-37;

e-mail: biblio-hduht@ukr.net